ที่จริงแล้วเป็นเด็กดี ตั้งใจเรียน ผอ.อาชีวะ เผย อยากให้มองอีกมุม วัยรุ่นหัวร้อน

โดยหลังจากมีการแชร์คลิปนี้ออกไป ได้มีชาวเน็ตเข้ามา วิจารณ์พร้อมชื่นชมใ นความอดทนขอ งเจ้าหน้า ที่ตำรวจ ในความใจ เย็นทั้งยังพูดดีกับวัยรุ่น หัวร้อนรายนี้ ทั้งนี้มีร ายงานว่าทางวัยรุ่นรา ยนี้เมื่อเกิดกระแ สขึ้นได้เอาพา นดอกไม้เข้าไ ปนั่งคุกเข่า ขอขมาเจ้าหน้า ที่ตำรวจที่ล่ว งเกินเป็นที่เรีย บร้อย ฝ่ายเจ้าหน้าที่ ตำรวจก็ไม่ได้ติดใจเอ าความอะไรเนื่องจากเ ห็นว่าเป็ นเด็กอยู่

ทั้ งนี้ ด้า น ผอ. สถาบันอ าชีวศึกษาแห่ งหนึ่ง ที่วัยรุ่นรายนี้ศึ กษาอยู่ได้เปิ ดเผยว่า  จากการที่ตนไ ด้สอบถามจากอา จารย์ที่สอนวัยรุ่นรา นี้ อาจารย์ที่สอนและคณะอ าจารย์ทุกท่านยื นยันว่า น้องเ นเด็กเรียนห นังสือดีมาก  แม้ว่าก่อน หน้านี้เมื่อจบ  ม.3  แล้วจะว่างเว้นกา รเรียนไปนาน  3  ปี เนื่องจากฐานะย ากจน  แต่ว่าน้อง ก็ มีความพยายามใ ฝ่รู้ใฝ่เรียน  จึงได้มา สมัครเข้าเรียนที่วิทยา ลัยแห่งนี้  โดย มาสมัค รเข้าเรีย ปีแรกในสาขาวิช าช่างไฟ ฟ้ากำลัง  โดยได้มาเข้าเรี ยนอย่างสม่ำ เสมอ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *