แจงดราม่า “เจ้าก็อตซิลล่า” น้ำหนักลดลงแล้ว ลั่นทำตามกฎหมาย

ชุดปฏิบัติการ พิเศษเหยี่ยวดง แจงดราม่าพราก “ก็อตซิ ลล่า” ลิงแสมจา กครอบครัวเจ้าของ พร้อมอัปเดตอาการล่าสุด น้ำห นักลดลงไป 4 ขีดแล้ว

จากกรณี ดราม่าเจ้าหน้าที่ชุดป ฏิบัติการพิเศษ 1362 กรม อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพั นธุ์พืช เข้าไปรับตัวลิงแสม “ก็อตซิลล่า” อา ยุ 3 ปี 8 เดือน น้ำหนัก 17.6 กิโลกรัม หลั งตกเป็นข่า วโด่งดังทั่วโลก ไปจ ากครอบ ครัว นายมานพ เอ็มสรรค์ พ่อค้าขายลูก ชิ้นที่ตลาดมีนบุรี ก ทม. ซึ่งเลี้ยงลิงแ สมตัวดังกล่าวมากว่า 4 ปี

ขณะที่ชาวเน็ตต่างพา กันติดแฮชแท็ก #saveก็อต ซิลล่า พร้อมแสดง ความกังวลว่า ลิงแ สมตัวนี้จะไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตแบบสั ตว์ป่าหรืออาหารกินเอ งได้ และอยากให้ส่งลิ งแสมคืนเจ้าของ หลังจากล ดน้ำหนักให้มันสำ เร็จ เพราะกลัวว่าเ จ้าก็อตซิลล่าจะตรอมใจ และเกิดอันตรายได้

ล่าสุด วันนี้ (30 มี.ค.) เฟ ซบุ๊กชุดปฏิบัติการพิเศษเหยี่ ยวดง ได้ชี้แจงข้อเท็จจ ริงกรณีดังกล่าว โดยระบุว่า “ข้อเท็จจริง “กรณีลิงแสม” เจ้าของลิง แจ้งว่าก่อ นหน้านี้มีลิง แสมทั้งหมด 3 ตัว ถูกรถชนแล ะสุนัขกัดตายไป 2 ตัว จึงเหลือเจ้า “ก็อตซิ ลล่า” เพียงตัว เดียว

โดยขณะนั้นได้โทรปร ะสานขอคำแนะนำหน่ วยงานหนึ่งให้ไปรับ ซึ่ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนั้น ได้แนะนำว่าให้สามารถเลี้ยงดูได้ตามปกติ เ จ้าของจึงเลี้ยง ดูมาจนถึงปัจจุบัน (โดยไม่มีเอกสารไ ด้มาอย่างถูกต้องของทางราชการ)

โดยความเป็ นจริงนั้น หน่วยงาน ที่เจ้าของลิงแจ้งไป ไม่ใช่หน่วยงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ แ ละสิ่งแวดล้อม แต่อย่างใด จึงได้รับคำแนะ นำที่ไม่ถูกต้อง

ในส่วนของกรมอุ ทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีห มายเลขโทรศัพท์ที่ คอยช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในกรณีสัตว์ป่าพลัดหล งหรือได้รับบาดเจ็บ นั้นคือ สายด่วนพิ ทักษ์ป่า 1362 ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่รับสายให้ความรู้ ความช่ วยเหลือที่ถูกต้อง ตลอด 24 ชม.

ซึ่งในกรณีนี้เมื่อประช าชนพบสัตว์ป่าพลัดหลงหรือได้รับบาดเจ็ บ หากได้ให้ความช่วยเหลือหรือจับไว้ได้แล้ว จะต้องนำสัตว์ป่านั้นไปลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจในท้องที่นั้ น เพื่อแสดงเจตนาความบริสุทธิ์ใจว่าไม่ได้ต้องการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองนั้นไว้ เนื่องจากตามกฎห มาย ผู้ไม่ได้รับอนุญาตจะไม่สามารถครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองได้

และโทรศัพท์แจ้งสายด่วนพิทัก ษ์ป่า 1362 ให้เจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯออกไปรับมาดูแล ในการรับสัตว์ป่าพลัดหลงหรือได้รับบาดเจ็บนั้นกรมอุท ยานฯจะมีทีมงานนำโดยสัตวแพทย์พร้อมอุปกรณ์ของกรมไปดำเนินการรับ หรือหากประชาชนสะดวกก็สามารถ นำมาส่งได้ที่กรมอุทยานฯได้เช่นกัน

อนึ่ง ลิงแสม จัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง (ชนิ ดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม) ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2562 ลิงแสมชอบอาศัยอยู่รวมกั นเป็นฝูง ชอบกินปู ปลา หอย แมลง และพืช ผักผลไม้ต่างๆ เป็นอาหาร สามารถว่ายน้ำและดำน้ำเก่ง ออกหากิน ตอนกลางวัน ซึ่งจะพบเห็นได้ตามป่าชายเลนและริมฝั่งทะเล

ลิงแสมพยายามจะปรับตัวให้สา มารถอยู่ในพื้นที่บริเวณขอบนอกของป่า มากกว่าอยู่ในป่าลึก และสามารถปรับตัวในเข้ากับมนุษย์ได้ในบางโอกาส ดั่งที่ มักพบเห็นทั่วไปตามเมืองใหญ่ อาทิ ศาลพระกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี หรือ ศาลเจ้าแม่เขาสามมุข อำเภอเมือ ง จังหวัดชลบุรี เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานในพื้นที่ของกรมอุทยานฯได้ดูแลตามปกติอยู่แล้ว

กรณีเจ้าก็อตซิลล่า เกิด จากสื่อต่างประเทศและสื่อของไท ยลง จึงเป็นความ รับผิดชอบของกรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เจ้าหน้าที่กรมอุท ยานฯ จึงต้องเดินทางไปต รวจสอบดำเนินการให้ถูกต้องตามก ฎหมายและดูแลเรื่องสุขภาพขอ งสัตว์”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *