ไล่ออกสถานเดียว จเรตำรวจ บินด่วน พบ ‘ผู้กำกับโจ้’ พฤติกรรมผิดร้ายแรง

อัพเดรตความคืนหน้าของคดี ผู้กำกับโจ้ ที่ได้ไปก่อเหตุเกิดกว่าเหตุ จนเป็นกระแสและที่ถกเถียงของสังคมในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานั้น

ล่าสุด คณ ะจเร ตำ รวจ จตช. เ ตรียมลงพื้น ที่จังหวั ดพิษ ณุโ ลก โดยเฮลิค อปเตอ ร์ เพื่อป ระชุมคณะก รรมการสอ บสวนวิ นัย ร่วมกับคณะกรรม การของตำรวจภูธธรภาค6 ที่ มี พล.ต.ต.เอก กษ์ ลิ้มสังกาศ รอง ผบ ช.ภ.6 แ ละพนักงานสอบสวนของตำรวจภาค 6 อี ก 4 นาย ที่เป็นคณ ะกรรมการร่ วมกัน เพื่อวางแนวทางใ นการสอบสวนทางวินัยร้ายแรง พ.ต.อ.ธิติสรรค์  อุทธนผล “ผู้กำ กับโจ้” พร้อมพวกรวม 7 คน ว่า จะดำเนินการอย่าง ไร   ทั้ง นี้มีรายงานแจ้งว่า โดยกำหนดก ารคณะกรรมการจากจเรตำรวจจ ะเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ จากกองบิน ตำรวจในเวลา 08.00 น. ไปถึงตำรวจภาค 6 จ.พิ ษณุโลก ในเวลา 09.45 น.และเริ่มประชุ มในเวลา 10.00 น.

คณะกรรมการทั้ งหมด จะร่วมกันเดินทา งไปที่เรือนจำจังหวั ดพิษ ณุโลก เพื่อเข้า ไปแจ้งข้อกล่า วหา และสอ บปากคำ “ผู้กำ กับโจ้” กั บพวกอันเ ป็นขั้นต อนการดำเนิน การทางวิ นัยต่อไป

ตามเอกส ารที่ปรากฏบันทึกข้อความ ประสานการปฏิบัติพร้อมแจ้งกำหน ดการเดินทางไปราชการ ลงวันที่ 28 ส.ค.64 จาก  พ.ต.อ.เจนกมล คำนวล รองผู้บังคับการ กอง ตรวจราชการ 8 สำนักงานจเร ตำรวจไป ถึงผู้บังคับการอำ นวยการตำรวจภูธรภ าค 6 เพื่อให้เตรียมการในเรื่ องดังกล่าว และเอกสารหนังสือการขอเข้า สอบสวนผู้ถูกกล่าวหาใ นเรือนจำ ลงวันที่ 27 ส .ค.2564  ส่ง ถึง ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพิษณุโล ก ลงนามโดย พล.ต.ท.สราวุฒิ รองจเรตำรวจแ ห่งชาติ ขออนุ ญาตเข้าสอบสวน พ.ต.อ.ธิติสรรค์ อุทธนผล หรือ “ผู้กำกับโจ้”  กับพวกภายในเรือนจำ ในวันที่ 30 ส.ค.2564 เวลา 13.00   น. โดยขอให้ ทางเรือนจำเตรียมสถาน ที่ในการสอบสวน ให้ด้วย

สำ หรับ ข้อกล่ าวหา ทางวินัยร้า ยแรงของ  พ.ต.อ.ธิติสรร ค์ หรือ “ผกก.โจ้”  กับ พวกนั้น ผู้สื่อข่าวร ยงานว่า เป็นข้อ หา ตาม พ.ร.บ.ตำ รวจแห่งชาติ พ.ศ.2 547 ฐานปฏิบั ติหรือละ เว้นการป ฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบเพื่อให้ตนเองห รือผู้อื่นไ ด้รับปร ที่มิควรได้,เหยียดห ยาม กดขี่ มเหง ทำร้ายป ระชาช ในระหว่า งปฏิบัติ หน้ าที่ราขกา  ,ก ระทำการอัน ไ ด้ชื่อว่าปร ะพฤติ ชั่วอย่างร้ายแ รง ซึ่ง มี โทษ ไล่ออก   จากราช การ สถานเดียว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *